Vedtægter for Lejrskov Ringriderforening af 1923

 

 

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og adresse:

Foreningens navn er Lejrskov Ringriderforening.

Foreningens hjemsted er Kolding Kommune

Adressen er: Vangevej 2, Lejrskov, 6640 Lunderskov.

§ 2. foreningens formål:

Lejrskov Ringriderforenings formål er at tilbyde interesserede mulighed for ringridning samt andre aktiviteter på ringriderpladsen. Med udgangspunkt i traditionerne vil foreningen udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

§ 3. Medlemmer:

Medlemmer af Lejrskov ringriderforening, er de ryttere der har indbetalt rytterpenge.

Som medlem af Lejrskov Ringriderforening kan optages alle, som bor i, eller som har tilknytning til lokalområdet, og som aktivt vil arbejde for foreningens formål. Medlemsskabet løber frem til første ringridning det efterfølgende år.

Ajourført medlemsliste skal ligge hos formanden.

Medlemmer inklusive foreningens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller eventuelt driftsunderskud. Den valgte bestyrelse samt myndige galgepassere, dommere og udtrækkere er medlem af foreningen i valgperioden.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem af Lejrskov Ringriderforening, hvis den finder særlig anledning hertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

§ 4. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, 1 revisor og suppleant er på valg hvert år.

Foreningens midler opbevares i ringriderforeningens pengeinstitut, samt i ejerskab af ringriderpladsen med rytterhus.

§ 5. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år inden den 1. maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, med bekendtgørelse i retvisende medier. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

   1. Valg af dirigent.

   2. Valg af referent.

   3. Formandens beretning.

   4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

   5. Behandling af indkomne forslag.

   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

   7. Valg af revisor og suppleant

   8. eventuelt 

§ 7. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, dommere, udtrækkere og voksne ringpassere, samt 1 stemme pr. forældrepar til børneryttere og børneringpassere. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog henvises til afstemninger vedrørende §11. Afstemning ker ved håndsoprækning, samt såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftlig.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter, kan kun vedtages på et, i dette øjemed særligt indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst ¾ majoritet af de fremmødte medlemmer.

Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftlig.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, senest 14 dage efter generalforsamlingen. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at evt. tilskud anvendes i overensstemmelse med de gældende retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Indtræder suppleanten for et bestyrelsesmedlem, sidder suppleanten i det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Bestyrelsen vælger dommere, kaptajn, fanebærer og ringpassere.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 10. Tegningsregler:

Foreningen tegnes af formanden. 

 

§ 11. Opløsning:

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en, i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers flertal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud kulturelle formål i Lejrskov/Jordrup kirkesogne.

 

 

Vedtagelser:

Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 9. februar 2012

Vedtægterne er ændret på generalforsamling den 1. marts 2018

      Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22. April 2022

 

 

Kim Nielsen                            .                                  Kim Schimdt                                 .

Formand                                                                     Dirigent.